NetWork Users Sweden        
Startsida - Årsmöte - Styrelsen - Förmåner - Om
Å r s m ö t e

Årsmöte 2017

Datum: 2017-05-18
Tid:      17:00
Plats:    Plats meddelas senare

§ 1  Val av mötesordförande.

§ 2  Val av mötessekreterare.

§ 3  Val av två justeringsmän / rösträknare.

§ 4  Fråga om möte blivit behörigt kallat.

§ 5  Fastställande av dagordning.

§ 6  Föredragning av föreningens verksamhetsberättelse.

§ 7  Föredragning av revisionsberättelse.

§ 8  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 9  Fråga om medlemsavgiftens storlek.

§ 10 Val av styrelseledamöter och suppleanter.
- en ordinarie ledamot för en tid av två år
- en suppleant för en tid av två år

§ 11  Val av revisorer och revisorssuppleant för ett år.
- en sammankallande revisor
- en ordinarie revisor
- en revisorssuppleant

§ 12  Tillsättande av valberedning.
- en sammankallande
- en ordinarie
- en suppleant

§ 13  Övriga till styrelsen anmälda motioner.

§ 14  Övriga frågor.

§ 15  Mötet avslutas
 

 

 
AKTUELLT och LäNKAR
Nyheter från IDG:Nyheter via Nyhetsrubriker


Forum m.m.
Linux Forums
Microsoft Forums
Novell Users International
Novell Connection Magazine
Training Services

Länkportaler
CatWeb Infart Internetstart

Nyhetsportaler
Ny teknik Dagens Media IDG

Några WEB-Mailsidor
b-one
Bostream
Bredbandsbolaget
Chello
Com hem
Gmail
Home.se
Hotmail
MyRealBox
Surftown
Telia

 

 
 
 

Webredaktör: Webredaktören | Teknikansvarig Magnus | Kontakta föreningen

Copyright © 2011 NetWork Users Sweden Sverige. All rights reserved